Ministerul Educației Naționale răspunde la Notificarea formulată de Platforma civică ÎMPREUNĂ în numele celor 300.000 de români impotriva ideologiei de gen în manuale, subliniind că experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.”

Dintre toate idealurile, principiile și misiunea învățământului românesc, astfel cum este el reglementat în Legea educației naționale, pentru Ministerul Educației Naționale pare a conta un aspect complet străin de obiectul Notificării si absolut necontestat prin aceasta. Astfel, Ministerul răspunde la Notificarea celor 300,000 de români impotriva ideologiei de gen în manuale, subliniind că “experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.”

Reamintim că obiectul Notificării juridice a fost acela că „300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerințăa ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.

Potrivit art. 29 alin. 6 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinţii sunt cei care au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar şi potrivit însuşirilor şi nevoilor copiilor”.

 Mai mult decât atât, în cuprinsul Notificării, am subliniat cu tărie că nu suntem de acord cu nici o formă de discriminare, considerăm că școala româneascănu poate fi implicatăîn activități care săpresupunăeducarea copiilor în spiritul de mai sus. Credem că sinergia eforturilor cadrelor didactice și ale părinților este aceea care a dat întotdeauna și va putea da în continuare măsura succesului școlii românești și mai credem de asemeni că, în România, scopul școlii este obținerea de rezultate cât mai bune de către elevi și nu reeducarea lor în sensul căpot fi orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut.”

În ciuda a ceea ce reprezenta obiectul Notificării, răspunsul Ministerului este străin de ceea ce s-a solicitat si face apel la “experții cooptați” care “verifică respectarea principiilor nediscriminării”.

Nimic din ceea ce reglemeteaza imperativ Legea 1/2011, respectiv nici morala, nici valorile, nici principiile, nici idealurile si nici măcar discriminarea copiilor cu identitate de gen nepusă în discuție, nu primează în fața  “experților cooptați”.

 

Iată Răspunsul Ministerului:

 

„MINISTERUL  EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Centrul Național de Evaluare și Examinare

 

Către

Platforma civică ÎMPREUNĂ

Domnului Mihai Gheorghiu

Urmare memoriului dvs. înregistrat la Ministerul educației Naționale cu nr. 8777M/25.03.2019 și transmis pre soluționare Centrului Național de Evaluare și Examinare unde a fost înregistrat sub nr. 724/26.03.2019, văcomunicăm următoarele, raportat la domeniul nostru de competență:

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.

   (2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.

              (3) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.

             (4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.

              (5) Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

Precizăm că aceste prevederi legale mai sus citate sunt obligatorii și trebuie respectate de către toți beneficiarii învățământului preuniversitar:primari, secundari și terțiari.

Potrivit HG nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare, CNEE are atribuții privind coordonarea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământ, potrivit art. 69 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru punerea în aplicare a acestei prevederi legale au fost aprobate prin ordin al ministerului educației metodologii specifice de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare. În anexele acestora se regăsesc și fișele tip utilizate, fișe ce conțin și descriptori referitori la orice tip de discriminare.

În prezent, este în vigoare OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar. Potrivit fișei-tip din Anexa 1 a metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, descriptorul 6 prevede:„Proiectul de manual școlar trebuie săaibăcaracter etic, moral și nediscriminatoriu:să respecte principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenențăla o categorie defavorizată.”

Astfel, în evaluarea proiectelor de manuale școlare, experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.

 

Cu deosebită considerație,

Director General Marian Șuță

Consilier cu delegare de atribuții de

Director General Adjunct

Eugenia – Cristina Boțan”

 

Notificarea celor 300.000 de români semnatari ai Campaniei noastre „Apărăm copiii României și identitatea lor” rămâne astfel fără un răspuns logic măcar, dacă nu juridic. Iată Notificarea:

 

C Ă T R E,

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

 

Platforma civică ÎMPREUNĂ, compusă din 506 ONG-uri și 130.000 membrii susținători persoane fizice, mandatată de 300.000 de persoane fizice adulte din România, vă înaintează prezenta

NOTIFICARE

prin care vă solicităm să luați act de faptul că300.000 de cetățeni români REFUZĂ orice ingerințăa ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.

În data de 15.03.2019 s-a încheiat campania „Apărăm copiii României și identitatea lor”, campanie prin care 300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerințăa ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.

Potrivit art. 29 alin. 6 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinţii sunt cei care „au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar şi potrivit însuşirilor şi nevoilor copiilor”.

Indiferent de mediul din care provin sau de gradul de educaţie şi cultură, părinţii sunt păstrătorii şi transmiţătorii unui set de valori, propriu familiei şi națiunii în care se naşte copilul. Dispozițiile legaleamintitegaranteazăîn esenţăcănimeni altcineva decât părinţii nu pot îndeplini nevoile copilului lor, iar aceastăaducere la îndeplinire nu poate fi făcutăaltfel decât în lumina valorilor familiei și tocmai având în vedere faptul căpărinții sunt aceia care răspund de copiii lor.

Prin intruziunea ideologiei de gen în educația copiilor români, sunt încălcate grav dispozitiile legale si constitutionale anumerate. Mai mult, potrivit articolului 26 alineatul 1 din Constituţie autorităţile publice sunt obligate să respecte şi să ocrotească viaţa intimă, familială şi privată.

Cum viaţa intimă este unul din factorii determinanţi ai conştiinţei individului prin valenţele psihice pe care inevitabil le antrenează şi cum procesul de educaţie şi formare a copilului operează în planul conştiinţei acestuia, rezultă că orice ingerinţă în procesul educaţional care aduce atingere convingerilor părinţilor sau însuşirilor şi nevoilor proprii fiecărui copil, aduce atingere și acestui drept fundamental.

Pe cale de consecință, vă solicităm eliminarea de urgențădin manualele școlare a elementelor propagandistic ideologice referitoare la gen având în vedere că, potrivit Rezolutiei Parlamentului UE referitoare la “egalitate de gen” (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0101_EN.html)  “egalitatea de gen”  se referăla drepturile persoanelor LGBT, iar“roluri de gen” înseamnă roluri care nu sunt determinate de sex. Mai concret, înseamnă că o persoană este nu genul în care s-a născut funcție de sexul ei, ci este genul în care se identifică. Acesta este obiectul ideologiei de gen și a teoriei identității de gen.

Fațăde aceste aspecte profund ideologice, afirmând cu tărie că nu suntem de acord cu nici o formă de discriminare, considerăm că școala româneascănu poate fi implicatăîn activități care săpresupunăeducarea copiilor în spiritul de mai sus.

Credem că sinergia eforturilor cadrelor didactice și ale părinților este aceea care a dat întotdeauna și va putea da în continuare măsura succesului școlii românești și mai credem de asemeni că, în România, scopul școlii este obținerea de rezultate cât mai bune de către elevi și nu reeducarea lor în sensul căpot fi orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut.

Vă punem în vedere și faptul că, pe de o parte, a permite intruziunea oricărei forme a ideologiei de gen în educația copiilor constituie o încălcare a dreptului acestora de a nu fi supuși abuzului, neglijenței, violenței și exploatării– întrucât prin aceste acțiuni „sunt periclitate (…) dezvoltarea (…) mentală, spirituală, morală” a copilului, conform art. 89 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului –. Pe de altă parte, într-o asemenea situație cadrele didactice, precum și orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupației sale, lucrează direct cu un copil, au obligația legală de a sesiza instituțiile abilitateale statului – conform art. 52 alin. (4) și art. 96 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 –, iar neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă– conform art. 141 alin. (1) din Legea nr. 272/2004.

Vă rugăm să dispuneți transmiterea unei atenționări către cadrele didacticesi directorii din toate unitățile de învățământ din țară, în sensul de a nu se lăsa implicate în activismul unor ONG-uri care au drept scop reeducarea minții și sufletului copiilor noștri, prin activități ce implicăin orice fel ideologia de gen, întrucât aceasta este intim legatăde fiecare persoană în parte, intrând în sfera de dezvoltare fizică și psihologicăa fiecărui copil în parte, nu a sistemului de învățământ, prin reeducare colectivă.

Prezenta Notificare realizează conținutul procedurii prealabile demersului legal al celor 300.000 de cetățeni în situația desconsiderării refuzului lor expres notificat dvs. prin prezenta.

 

Mihai Gheorghiu,

Platforma civică ÎMPREUNĂ ”

 

 

 

 

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

©2018 Toate drepturile rezervate !

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account